Samenvatting bestuursvergadering NIT 17 november 2021

                                               

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen/ingekomen stukken

Van de Kvk kwam het verzoek om de inschrijving van ubo’s in het ubo-register. We dragen de informatie aan bij de KvK.

3. Verslagen en actiepunten 15 september 2021

Geen opmerkingen. Met betrekking tot examinering overleggen we nogmaals hoe te handelen bij een examen wanneer de kandidaat al jarenlange ervaring als thanatopracteur heeft en zich meldt voor inschrijving in het NIT-register. In dat geval wordt nog wel een theoretisch examen afgenomen. Voor het mondelinge praktijkexamen vragen we een beschrijving/eigen verklaring waarin achtergrond, duur van werkzaamheid in het vak en het jaarlijks gemiddelde van het aantal behandelingen worden genoemd. Het overleggen van 60 formulieren is dan niet nodig.

Het aanpassen van het behandelformulier en het stageformulier (avg-proof) is gedaan. De informatie ten aanzien van ingediende behandelformulieren wordt overigens niet aan derden verstrekt en geanonimiseerd opgeslagen. Het indienen van het behandelformulier is een van de aspecten in de borging van de kwaliteit in de branche.

Database thanatopraxie. De examenvragendatabase heeft een volledige check ondergaan en is  bijgewerkt. Gaandeweg worden nieuwe vragen met focus op actuele zaken door de examencommissie toegevoegd.

4.  Samenwerking met Stivu

  • Het stageformulier wordt aangepast en vastgesteld.
  • We dienen een NIT-examenreglement in voor plaatsing op de website van de Stivu.
  • We besluiten mee te gaan in de examenplanning van de Stivu in februari. De gemelde kandidaten ontvangen bericht.
  • Momenteel werken we aan een PE-puntensystematiek en het stroomlijnen van dat proces. Het PE-reglement is in concept en met invulling van puntentoekenning nagenoeg klaar.

5. Status WoL

Eerder vond een overleg met het ministerie van BZK plaats waarin het NIT kon uitleggen waarom regelgeving voor thanatopraxie van belang is. Eind september hebben we volgens afspraak opnieuw contact gezocht en is afgesproken in februari wederom opnieuw contact te zoeken en te informeren naar de status.

6.  Minisymposium (wo 20 april óf vrijdag 22 april)

Het NIT heeft de intentie om op een ochtend in april een minisymposium te organiseren met als doel om kennisverdieping en – verbreding te bieden. Naast dit inhoudelijk karakter gaat het ook om ontmoeten, bij voorkeur live, maar als het (nog) niet kan digitaal.

7. Sluiting

De voorzitter bedankt ieder voor de inbreng.