Samenvatting bestuursvergadering 28 oktober 2019

  1. Opening

De voorzitter opent en heet speciaal Niels Schermel welkom, die als nieuw bestuurslid voor de eerste keer aanschuift. Gert-Jan Kleinrensink, die ook toetreedt tot het nieuwe bestuur is dit keer afwezig. 

  1. Mededelingen/ingekomen stukken

Het doorgeven van de wijzigingen in bestuurssamenstelling aan de KvK schorten we op naar de volgende vergadering zodra bekend is wie welke functie gaat bekleden. 

  1. Verslag 26/09/2019

Geen opmerkingen. 

  1. Eventueel outsourcen van examenstructuur

Het NIT is met alle andere bekende partijen uit de thanatopraxie branche ruim een jaar in gesprek geweest bij het Ministerie van VWS. Het doel is om de kwaliteit binnen de thanatopraxie branche te formaliseren en te optimaliseren. Uit dit overleg is voortgekomen dat er een nieuw landelijk thanatopraxie bestuur wordt gevormd dat zorg gaat dragen voor het bewaken en handhaven van kwaliteit in deze branche. Daar wordt zoals ook in een persbericht is gecommuniceerd momenteel invulling aan gegeven.

Naast het werven van bestuursleden is ook de inrichting voor de toekomstige examinering van nieuwe vakgenoten een van de speerpunten, evenals de inrichting van een systeem voor bijhouden en borging van permanente educatie (PE-punten). Een actie voor het nieuw bestuur is dan ook het opnieuw inrichten van de examenstructuur en het toevoegen van permanente educatie, zowel theoretisch als praktisch. Het NIT heeft een eigen registratie wetende dat slechts een deel van het werkveld geregistreerd is. De branche en ook het ministerie van VWS wil van deze vrijblijvendheid af. De afweging is nu om de examenstructuur bij een andere organisatie onder te brengen of dit in eigen beheer te blijven doen. Inmiddels hebben een tweetal gesprekken plaatsgevonden met organisaties die mogelijk een rol kunnen spelen in het uit handen nemen van het examineren en het borgen van permanente educatie.

Deze partijen, de STIVU en het NaVU toonden het NIT hoe dit binnen hun organisatie gerealiseerd kan worden en zullen een offerte maken  van de kosten die hiermee gepaard gaan. Het NIT maakt daarna een keuze, waarbij nog steeds de optie om het in eigen beheer te houden, staande blijft. Thanatopraxie vergt specifieke kennis en het NIT wil zeker invloed houden wanneer gekozen wordt voor het outsourcen van de examenstructuur. Het is belangrijk dat praktijkmensen vanuit deze specifieke branche daarin een rol krijgen.

  1. Datumplanner 2020. Vastgestelde data zijn:

Do. 13/2

Do. 14/5

Wo. 16/9

Wo. 18/11 

  1. Rondvraag
  • De PFAS-discussie wordt ingebracht. Dit speelt ook een rol bij natuurbegraafplaatsen en thanatopraxie. We agenderen dit voor een volgende vergadering.
  • Het verschil tussen balsemingen t.b.v. thanatopraxie en die t.b.v. van repatriëring d.m.v. internationaal luchttransport wordt geagendeerd voor een volgende vergadering. Mogelijk vraagt dit t.z.t. om nadere toelichting op de website.
  1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.