Samenvatting bestuursvergadering 24 februari 2016

  1. Opening

George opent de vergadering.

  1. Verslag en actiepunten vergadering 9 december 2015

Er zijn geen opmerkingen t.a.v. verslag en de actiepunten zijn afgehandeld.

  1. Mededelingen/ingekomen stukken

Contact met mw. J. Brouwers-Verstappen van Min. VWS. Mevrouw Brouwers toont oprechte belangstelling door voortdurend in te gaan op onze vraagstelling. Voor het NIT is het teleurstellend dat onze rapporten en verzoeken niet de impact krijgen die nodig is voor het afgeven van vergunningen door het Min. van I&M omdat daar de informatie ontbreekt van alle thanatopracteurs in Nederland. In overleg met beide ministeries schrijft het NIT een persbericht waarin de noodzaak van registratie van behandelgegevens en aanvraag en afgeven van vergunningen wordt uitgelegd.

  1. Formulering/voorwaarden inschrijving register

De tekst op de site betreffende aanmelding voor het register wordt aangepast, waardoor meer transparantie geboden wordt op de voorwaarden, de route van aanmelden en ook transparant wordt wat het NIT precies doet. Gaandeweg wordt duidelijk dat het inschrijven in het register ook kwaliteit moet waarborgen en worden de opleiders gevraagd hierin een handvat te bieden. Gedacht wordt aan een minimum aantal uitgevoerde balsemingen per jaar, het volgen van nascholing, en het behalen van PE-punten (permanente educatie).

  1. Vesalius/opleidingen

Een afspraak tussen opleider en Vesalius is in gang gezet. Geprobeerd wordt om deze afspraak te bespoedigen. Het doel van deze afspraak is om de vergelijking tussen de opleidingen toe te passen in het definiëren van de exameneisen.

     6. Rondvraag/w.v.t.t.k.
We zoeken uit hoe lang het NIT bestaat.
Mogelijke onderwerpen voor de expertmeeting op 1 juni zijn: veiligheidsmaatregelen, kwaliteit, bijscholingsmogelijkheden.