Samenvatting bestuursvergadering 23 november 2017

1. Opening
Evert opent.

2.Mededelingen/ingekomen stukken
Geen.

3.Verslag en actiepunten vergadering 27/09/2017 en 30/10/2017
Door omstandigheden is er vertraging opgetreden in het doorlopen van stages in zowel het buitenland als in Nederland en in het verrichten van het praktijkexamen voor de kandidaten van de opleiding Thanatopraxie. De examencommissie en het bestuur zoeken naar oplossingen voor de huidige lichting kandidaten en heeft besloten met hen om de tafel te gaan om de mogelijkheden te bespreken.

4.Voorbereiding gesprek dhr. E. Koster, ministerie VWS
Na de vergadering volgt een gesprek met dhr. E. Koster van het ministerie van VWS. Hij heeft als projectleider publieke gezondheid contact gezocht met het NIT bestuur.
Dhr. Koster maakt een inventarisatie van de thanatopraxie branche in Nederland. Hij weet dat er verschillende partners in het veld zijn en dat de branche een lange voorgeschiedenis heeft met politieke vraagstukken. Hij ziet ook de rol van zijn werkgever en wil het proces een boost geven. Hij is in gesprek met diverse partijen die ieder werken aan een “eigen gelijk” en om die reden spreekt hij de partijen separaat. Hij inventariseert waar knelpunten zijn, hoe deze opgelost kunnen worden en wat er aan gemeenschappelijkheid is binnen deze partijen. Met Vesalius en BGNU heeft hij al gesproken.
In zijn inventarisatie blijkt dat iedereen erkenning, keurmerk regelgeving en kwaliteit in opleiding wil.

Zijn stappenplan is als volgt: specifiek wil hij van het NIT weten wat ze wil bereiken en daarbij vooral benoemt waar de kansen liggen. Hij kijkt dan vervolgens naar overlap met andere organisaties waarop in een volgende sessie het geheel met allen wordt doorgenomen.  Hij informeert of het NIT de wens heeft om een kwaliteitskader te ontwikkelen op grond waarvan een onderwijsaanbod volgt. Dit is zeker een wens van het NIT. Ze ziet namelijk dat het de sector ontbreekt aan professionaliteit en wanneer kwaliteitsstandaarden zijn vastgelegd, kunnen deze verder worden ontwikkeld en worden vastgelegd bij een kwaliteitsinstituut. Daarbovenop komen nog andere aandachtspunten: het invasieve deel, de biociden en ook de ethiek (zonder opleiding snijden in een lichaam). Met deze ontwikkelingen stemt het NIT bestuur van harte in en realiseert ze zich dat dit inspanning zal vragen.

In januari volgt weer een bijeenkomst en verwacht dhr. Koster van het NIT een voordracht van drie kandidaten die zitting kunnen nemen in een onafhankelijke commissie, die met verstand van zaken iets meer op afstand zitten en o.b.v. eindtermen een slag gaan maken.

5.Website verbeteringen
De website is waar nodig aangepast en in samenwerking met diverse thanatopracteurs kunnen aanpassingen worden gedaan.

6.Contacten in de branche
Door het initiatief van dhr. E. Koster (VWS) versterkt het gevoel bij de bestuursleden om banden in de branche te verstevigen of opnieuw leven in te blazen. Evert neemt dit op zich.

7.Planning vergaderdata
21/02/2018
16/05/2018
19/09/2018
28/11/2018