Samenvatting bestuursvergadering 19 september 2018

1. Opening
De voorzitter opent.

2. Mededelingen/ingekomen stukken
Geen

3. Verslag 16/05/2018
Wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Stand van zaken en voorbereiding overleg 4 oktober ministerie VWS
Op 25 april was er een bijeenkomst met het ministerie van VWS waarbij BGNU, Vesalius en NIT aanwezig waren. Er is toen besloten tot de inrichting van twee commissies: een voor de eindtermen en een commissie voor de kwaliteitsbewaking. Onder regie van neutrale voorzitters voor beide commissies is afgelopen zomer gewerkt aan beide onderwerpen. Commissie 1 heeft een document eindtermen vervaardigd en commissie 2 heeft een document geschreven waarin een zevental beslisonderwerpen aan de orde zijn geweest die te maken hebben met o.a. kwaliteit, examinering en registratie van diplomering.
Deze beide documenten worden in een bijeenkomst met het ministerie van VWS op 4 oktober a.s. besproken. Genoemde partijen zijn hiervoor uitgenodigd en ook de nieuwe opgerichte Vereniging voor Actieve Thanatopracteurs zal aanschuiven.

Afhankelijk van de opstelling van het ministerie t.a.v. de uitkomsten uit deze commissies wordt besloten hoe verder moet worden omgegaan met regulering en certificering in de thanatopraxie branche in Nederland. De overheid is hierin nu aan zet.

5. Rondvraag
Het valt op dat landelijk steeds minder thanatopraxie behandelingen worden gedaan. Mogelijk door de groeiende wens tot natuurlijk en groen. Misschien brengt een revival met bioproducten hierin verandering. Mogelijk heeft deze daling te maken met het commercieel belang van de uitvaartverzorger en het beslismoment van de klant.

Volgende vergadering is op 28 november 2018.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.