Samenvatting bestuursvergadering 14 september 2016

1.  Opening
George opent de vergadering.

2. Mededelingen.
De werkgroep komt langs om te spreken over het inventariseren van de wensen van thanatopracteurs die de beurs bezoeken. Om daarmee duidelijk in beeld gebracht te krijgen hoe men denkt over de oprichting van een branchevereniging, die onafhankelijk van het NIT acteert. Met deze ontwikkeling worden de kaders, ook voor het NIT, duidelijk. Den Haag reguleert, het NIT faciliteert (opleiding, examens, kwaliteit, borging) en de beroepsgroep stelt zich ten doel een zo goed mogelijk product te leveren.

3. Mededelingen/ingekomen stukken
– Een verzoek om bij een examenkandidaat met dyslexie het examen mondeling af te nemen. Dit is akkoord.
– Een verzoek van een student om een interview over thanatopraxie. De werkgroep handelt dit af.

 4. Voorbereiding bespreking met medewerkers Ministerie van Binnenlandse Zaken
Diverse lijnen zijn door het NIT uitgezet: Vesalius, ministeries, registratie biociden. Zonder de verplichting van registratie vindt geen controle plaats en heeft het NIT geen recht om regulerend op te treden. In het gesprek wordt duidelijk de i.h.k.v. de wet op de lijkbezorging wordt gekeken of er wijzigingen gewenst zijn. De medewerkers hebben daartoe gesprekken in gang gezet met diverse geledingen in de uitvaartzorg. Het NIT heeft alle acties die ingezet zijn om regulering, handhaving, toezicht op behandelingen en gebruik van toxische vloeistoffen genoemd en uitleg gegeven over opleiding, examen en certificering. Met name in de arbotechnische omstandigheden ziet het ministerie argumenten om regelgeving in gang te zetten.

 5. Vesalius/opleidingen/vervolg
Contact is gelegd met Vesalius om de exameneisen in kaart te brengen. Vesalius komt hierop terug.

6. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Geen.

7. Sluiting
George sluit de vergadering en bedankt ieder voor de inbreng.