Samenvatting bestuursvergadering 1 juni 2016

1. Opening
George opent de vergadering.

2. Verslag en actiepunten vergadering 24 februari 2016
Er zijn geen opmerkingen over het verslag en wordt goedgekeurd. De actiepunten zijn afgehandeld.
N.a.v. actiepunten: offertes voor een nieuwe website worden bekeken en de gegeven presentatie door de werkgroep wordt op de website geplaatst.

3. Mededelingen/ingekomen stukken
Via BGNU een vraag van een Portugese student over getallen en schattingen van aantallen thanatopracteurs en behandelingen in Nederland. De vragen worden beantwoord.

4. Annuleren expert meeting
Nadat was gebleken dat voor de expert meeting een ongelukkig tijdstip was gekozen, is de meeting uitgesteld. Aan de werkgroep wordt voorgesteld de meeting in het najaar te organiseren.

5. Vesalius/opleidingen
Een afspraak tussen opleider NIT en Vesalius is geweest en dit krijgt een vervolg zodat de exameneisen gezamenlijk gedefinieerd worden. Ook een aandachtspunt is het behoud van kwaliteit en vaardigheden na het examen, dat zowel bij Vesalius en bij het NIT nog geen invulling heeft.
Er zijn voldoende aanmeldingen om de opleiding voor thanatopracteur het komende seizoen weer op te starten.
De richtlijnen van het European Association of Embalmers worden opgevraagd.

6. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Het organiseren van jaarlijkse bijscholing wordt bij de werkgroep onder de aandacht gebracht.
Beurs Gorinchem van 28-30 september.
Volgende vergaderingen zijn op 14/9 en 30/11.

6. Sluiting
George sluit de vergadering en bedankt ieder voor de inbreng.