Samenvatting bestuursvergadering NIT 22 november 2023

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Samenwerking met NaVU

In dit deel van de vergadering sluiten medewerkers van de NaVU aan. We bespreken de wederzijdse vragen over examinering, de database met examenvragen, de kosten van deelname aan examinering en de verdere invulling van de samenwerking tussen het NIT en de NaVU. Binnenkort leveren we de aangepaste examendatabases van de drie onderdelen aan (thanatopraxie, anatomie/fysiologie, pathologie). Het toekomstig thanatopraxie-examen wordt volledig in multiple-choice-modus afgenomen. Het NIT blijft de bestaande normering voor het praktijkdeel hanteren (met een upload van 60 behandelformulieren en een beoordelingsformulier van de praktijkopleider).

Mededelingen/ingekomen stukken

Geen opmerkingen.

Verslagen en actiepunten 20 september 2023

Geen

Innen contributies januari 2024

In januari 2024 starten we de contributie-inning weer op en de ingeschreven thanatopracteurs worden er middels deze samenvatting en nieuwsbericht over geïnformeerd. Begin 2024 worden de nieuwe tarieven bekend gemaakt.

Symposium 31 mei 2024

Begin januari beleggen we een digitale brainstorm over de invulling van het programmasymposium op 31 mei dat wordt gehouden in Ermelo.  

Zij-instromers

De ambtelijk secretaris bewaakt de benodigde informatie om de zij-instromers in te schrijven in het register.    

Status Wol

Op dit moment is er geen nieuws. Het NIT is aanwezig bij de overlegtafel van Uitvaartorganisaties Nederland op 23 november.  

Rondvraag

Geen.