Samenvatting bestuursvergadering 28 november 2018

1. Opening
De voorzitter opent.

2. Mededelingen/ingekomen stukken
Een verwijzing naar een onlangs verschenen artikel waarin wordt gesproken over het niet meer mogen balsemen met formaldehyde in Europa komt aan de orde. Het lijkt daarmee dat het balsemen in de ban wordt gedaan. Toegepaste stoffen zijn niet meer toegestaan i.v.m. carcinogeniteit. Voorop staat het borgen van veilig werken en dan staat toch ook het thuis balsemen ter discussie. Het NIT ziet het belang van geïnformeerd en voorzien worden van deze stukken en daarom plaatsen we de link op de website https://www.bbc.com/news/uk-politics- 46294432.

3. Verslag 19/09/2018
Wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verificatie banksaldo en verlening decharge
De penningmeester wordt decharge verleend na informatie over saldo.

5. Ondertekening diploma kandidaat examen 26/10/2018
Het diploma wordt ondertekend en na handtekening van de voorzitter van de examencommissie aan de kandidaat toegezonden.

6. Terugblik bijeenkomst ministerie VWS 4 oktober
In een mail aan de thanatopracteurs is verslag gedaan over de bijeenkomst op 4 oktober:
Op 4 oktober was het NIT samen met Vesalius, BGNU en VVAT (Vereniging voor Actieve Thanatopracteurs) aanwezig op een bijeenkomst op het ministerie van VWS. In de afgelopen zomer zijn twee commissies ingesteld met twee onafhankelijke voorzitters. Commissie I, met voorzitter Eric Prins, heeft zich ingezet voor het definiëren van eindtermen voor het examen (theoretisch en praktisch) voor thanatopraxie. De uitkomst is dat een gezamenlijk gedragen en onderschreven document is gerealiseerd. Dit is een eerste stap in uniformiteit voor de toekomst. Met deze stap wordt richting gegeven aan het verder uitwerken van een gezamenlijk bouwwerk met als doel dat de overheid het vak erkent en de branche zich aan de richtlijnen gaat houden. Het belang van professionalisering in de gehele uitvaartbranche werd ook uitgesproken. De thanatopraxie is daar een onderdeel van.

Het vervolg hierop was de uitwerking van commissie 2 onder regie van voorzitter Herman Wormgoor waarin uitgesproken en uitgedacht is dat de uitvaartbranche kwaliteit van thanatopraxie moet borgen en dat dit breder doorgetrokken kan worden naar de gehele branche. In commissie 2 kwamen drie vragen naar voren. Welke kwaliteit is gewenst? Hoe bereik je dit en hoe kun je het borgen?

In het overleg is besloten dat de werkzaamheden van commissie 1 en 2 zijn afgerond en dat commissie 3 (implementatie) met de uitwerkingen aan de slag gaat. Deze commissie werkt het profiel van een nieuwe organisatie uit waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd. Onderwerpen als toxicologie en de juridische kant, het raamwerk en de vereiste kennis van een thanatopracteur zijn inmiddels vastgelegd door de twee commissies. In de bijeenkomst wordt nogmaals duidelijk dat vooral behoefte aan steun is via de wet. Wederom wordt gezocht naar een onafhankelijke voorzitter voor deze commissie en zal uit elke geleding een lid deelnemen. Het grote denkwerk over inhoud is al in de twee commissie verricht, het gaat nu vooral om het raamwerk van een nieuwe thanatopraxie organisatie. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt in bijvoorbeeld het exameninstituut. Deze commissie zal zich moeten bezighouden met statuten, het huishoudelijk reglement, het vormen van een bestuur en gaat eerst inventariseren wat de kosten zijn als het gewenste proces en het globaal idee is uitgedacht. Het ministerie van VWS zal de exacte opdracht aan deze commissie formuleren. Een volgende vergadering is vastgelegd op 12 februari 2019.

Inmiddels is duidelijk dat beide externe voorzitters van commissie I en II bereid zijn zitting te nemen in commissie III. Commissie III heeft 7 december een bijeenkomst en daarin wordt ook het NIT vertegenwoordigd. De uitkomst hiervan en de te nemen stappen volgen na terugblik in de e.v. bestuursvergadering in 2019.

7. Rondvraag
Het invasief handelen komt ter sprake. Ook dit zou met VWS een gespreksonderwerp moeten zijn. Een commissie artefacten zou daarvoor in het leven kunnen worden geroepen. Dat geldt niet specifiek voor thanatopraxie maar voor gehele uitvaartbranche.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.