Samenvatting bestuursvergadering 27 september 2017

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en Chantal Wilthagen, locatiemanager bij Dela, is in het eerste deel van de vergadering aanwezig. De aanleiding voor haar aanwezigheid betreft een afstemming over praktijk stages en praktijkexamens in Nederland. Omstandigheden als o.a. ziekte van de stage-begeleider in Barcelona vragen mogelijk om (tijdelijke) vervanging van een stagelocatie voor de examenkandidaten van dit jaar. Hoor- en wederhoor met diverse mensen is in gang gezet.

  1. Verslag en actiepunten vergadering 10 mei 2017

Verslag: Redactioneel en inhoudelijk: geen opmerkingen. Actiepunten: Afgehandeld

  1. Mededelingen/ingekomen stukken

Uit diverse verzoeken om informatie wordt de mail van webredactie uitvaartmedia genoemd die graag geïnformeerd wil worden over aantallen registraties van thanatopraxie behandelingen. Voor het NIT komt dat jaarlijks uit op 250 à 300 en daarbij is de uitleg gegeven dat dit niet representatief is voor de gehele branche omdat niet elke thanatopracteur bij het NIT is ingeschreven en bovendien ook niet ieder een melding maakt van een behandeling.

  1. Terugkoppeling bijeenkomst Ministerie VWS op 01-06-2017

In deze bijeenkomst waren alle betrokken partijen en gesprekspartners rondom thanatopraxie uitgenodigd en ook aanwezig. De erkenning, het ontbreken van voorwaarden voor het uitoefenen van het vak, het gebruik van vloeistoffen en het stellen van kaders zijn de onderwerpen die aan de orde kwamen. Het Ministerie heeft voorgesteld om een werkgroep te formeren om aan alle genoemde aspecten aandacht te schenken. Het NIT heeft nog geen vervolg op dit voorstel gehoord en neemt contact op met VWS.

    5.  Terugkoppeling gesprek Rens de Peijper (RdP) en Paula Swinkels (PS) – rapport Formaldehyde-vrij balsemen

Op 11 juli 2017 heeft NIT bestuur een gesprek gehad met RdP en PS. De aanleiding van dit gesprek was een vraag over het register van het NIT en aanverwante zaken. In dit gesprek bleek dat thanatopracteurs en het NIT dezelfde doelstellingen voor ogen hebben en zij beide het beste doen in het belang van de overledene en de nabestaanden. En dat in het traject om deze doelstellingen te behalen, gebruikt gemaakt moet worden van wederzijdse kennis en input. Beide partijen wensen een groei in het samen optrekken en het samen communiceren met elkaar, en dit geldt zeker ook voor andere thanatopracteurs.

In de huidige vergadering is PS uitgenodigd om een toelichting te geven op het rapport van haar en RdP over formaldehyde-vrij balsemen. Het rapport maakt duidelijk dat de overheid wel wetgeving hanteert over biociden (specifiek groep PT22) maar dat er geen handhaving plaatsvindt en dat voor formaldehyde een toelating gevraagd moet worden.

Het bestuur is ingenomen met dit rapport en in het overleg wordt besloten wordt om de samenvatting op de site van het NIT te publiceren.

  1. Examens

Het herschreven examenreglement met bijlagen ligt voor en wordt geaccordeerd.

In de vergadering is Rens de Peijper voorgedragen als lid van de examencommissie van het NIT en het bestuur heeft daarop een akkoord gegeven.

  1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.