Samenvatting bestuursvergadering 24 mei 2023

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen/ingekomen stukken

We brengen de financiële status in kaart nu een samenwerking met de NaVU is afgesproken. We voeren een tariefsverhoging door en informeren de thanatopracteurs over de stijging in onze kosten nu we de praktische uitvoering van examinering en PE-puntensystematiek overdragen aan de NaVU. De te innen baten zijn gefactureerd.

De voorzitter tekent de offerte van de NaVU met een bijgevoegd schrijven waarin we uitleggen dat we tekenen voor deze fase 1 en dat we in een nader te beschrijven overeenkomst onder andere de ontbindende factoren vastleggen.

Verslagen en actiepunten 22 februari 2023

Geen opmerkingen.

Terugblik examinering thanatopraxie in maart 2023

Het organiseren van een examen voor slechts één examenkandidaat heeft niet onze voorkeur, gezien de inspanning en de incidentele kosten die we maken. We zien uit naar het digitale examen.

Nog een kandidaat heeft zich gemeld voor het afnemen van het praktijkexamen. We hopen dit in gang te kunnen zetten voor de diploma-uitreiking op 9 juni.

Samenwerking NaVU

De offerte is getekend. We zijn in gesprek met de NaVU over de verdere praktische invulling van de PE-puntensystematiek. Totdat het accreditatiesysteem goed is ingericht, verzorgen wij de registratie.

Symposium

Op 9 juni is het symposium gepland. In het programma is nog ruimte voor een spreker, die wordt ingevuld door Brigitte Wieman, directeur van de BGNU.

Status Wol

In de gesprekken met belangenbehartigers die werken aan gezamenlijkheid in de uitvaartsector heeft het NIT aangegeven haar onafhankelijke positie als exameninstituut te willen behouden omdat er niet een direct belang voor het NIT in aangegeven kan worden. Wij wachten op het succesmoment wanneer de wetgever de regels en kaders gaat stellen. In onze onafhankelijke situatie blijven we het Ministerie van BZK informeren over de zaken waarmee we bezig zijn. Zo zijn de persberichten over symposium en samenwerking NaVU aan het ministerie gezonden.

Rondvraag

Geen.