Samenvatting bestuursvergadering 22 februari 2023

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen/ingekomen stukken

Via de mail is opnieuw een vraag binnengekomen van een buitenlandse thanatopracteur over examinering en inschrijving in het NIT-register. Voor het uitvoeren van een thanatopraxiebehandeling is het gewenst -gezien de vertrouwensrelatie tussen nabestaanden en thanatopracteur- om in het Nederlands te communiceren. Het NIT ziet dat als een voorwaarde en besluit dat het examen om die reden in het Nederlands moet plaatsvinden.

De handleiding/syllabus voor opleiders thanatopraxie komt aan de orde. Het NIT heeft in samenwerking met VWS de eindtermen vastgelegd. Welke kennis gedoceerd moet worden, is de verantwoordelijkheid van de opleiders. Als handleiding kan het NIT deze eindtermen afgeven aan de opleiders wanneer ernaar gevraagd wordt.

Het moeilijk vinden van praktijkstages wordt genoemd. We vinden dat de communicatie hierover op de diverse websites duidelijk moet zijn. Zoals de kosten van de praktijkstages en het overleggen van zestig behandelformulieren van eigenhandig uitgevoerde thanatopraxiebehandelingen bij het mondeling praktijkexamen. De kosten vragen ook om nadere toelichting. Bij een stage in het buitenland komen veel kosten (reis en verblijf, soms kosten van behandeling, inkomstenderving) voor rekening van de kandidaat. Dat de kandidaat zelf veel acties in het werk moet stellen om een praktijkstage te realiseren en deze zelf te bekostigen, moet meer benadrukt worden.

Verslagen en actiepunten 16 november 2022

Geen opmerkingen.

PE/opleidingen

Van een aantal opleiders hebben we scholing-/studieonderwerpen ontvangen. Hieraan zijn inmiddels punten toegekend. Deze zijn verspreid en te vinden op onze website. Nu de Stivu is opgegaan in de NaVu zijn we in gesprek met de NaVu over de verdere praktische invulling van de PE-puntensystematiek. Totdat we een nieuwe partner hebben gevonden (die werkt met accreditatie) verzorgen wij de registratie.

We ontvingen de vraag of eerder gevolgde opleidingen per terugwerkende kracht kunnen meetellen in de PE-puntentoekenning. Dit kan echter niet. De ingangsdatum van te volgen opleidingen is 1 januari 2023 en de thanatopracteur heeft drie jaar de tijd om de punten te verkrijgen. PE-puntensystematiek is in gang gezet met als doel blijvend te leren en actief te blijven in het vergaren van kennis. Zodra zich nieuw aanbod in opleidingen/documentatie/refereeravonden etc. voordoet, wordt dit met de te behalen accreditatiepunten toegevoegd aan ons overzicht. Initiatieven vanuit de thanatopracteurs worden gewaardeerd.

Symposium

Op 9 juni is het symposium gepland. Mogelijke onderwerpen zijn veiligheid, obductie, vloeistoffen, juridische en ethische aspecten, meetsystematiek (formaldehyde). We informeren bij de thanatopracteurs naar andere suggesties/idee├źn/sprekers. Locatie wordt vastgelegd.

Status Wol

Geen nieuws.

Rondvraag

Geen.