Samenvatting bestuursvergadering 21 september 2022

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen/ingekomen stukken

Geen.

Verslagen en actiepunten 11 mei 2022

De verslagen worden goedgekeurd. De volgende actiepunten worden besproken:

De voorzitter benadert iemand voor zitting in de bezwarencommissie. Deze commissie behartigt de bezwaren die voortkomen uit het examentraject. Gezien de onafhankelijkheid en deskundigheid van anderen informeert de voorzitter vooraf bij externe deskundigen.

Goedkeuring jaarrekening

De kascommissie gaf haar goedkeuring op de financiƫle stukken en de controle op inkomsten en uitgaven. De jaarrekening is in de vergadering goedgekeurd en de penningmeester wordt decharge verleend.

PE/opleidingen

Het eerste document met accreditatiewaardige opleidingen is aan de Stivu voorgelegd en het aantal punten per opleiding is door de Stivu aangegeven. Binnenkort worden ook andere opleiders benaderd om hun aanbod bij het NIT in te dienen. Dit legt het NIT vervolgens weer voor aan de Stivu teneinde een rating te ontvangen. Het opleidingendocument moet informatie geven over onder andere de opleider en de wijze van aanmelden. Met dit document kunnen de thanatopracteurs een keuze maken in het volgen van scholing of andere zaken, die de benodigde accreditatiepunten gaan opleveren. Zodra dit beeld meer compleet is, ontvangen de ingeschreven thanatopracteurs een beschrijving, de procedure en een overzicht van de diverse opleidingen. Dan kan een begin gemaakt worden met de PE-puntensystematiek. De deelnemers van het symposium dit jaar hebben de eerste punten binnen.

Aanwas thanatopracteurs

Het NIT onderstreept de zorg over het ontbreken van nieuwe aanwas in de branche en stelt voor om hier binnenkort naar te kijken.

Status Wol

De overleggen over aanpassingen in de wet worden pas in 2023 weer opgepakt. Momenteel is er geen nieuws.

Rondvraag

Geen.

Sluiting

De voorzitter bedankt ieder voor de inbreng.