Samenvatting bestuursvergadering 21 februari 2018

 

       1. Opening

George Maat opent de vergadering. Ook aanwezig zijn twee leden van de examencommissie, Bas de Leng en Peter Gerrits.

  1. Mededelingen/ingekomen stukken

Geen.

  1. Verslagen

Verslag vergadering 23/11/2017: Tekstueel en n.a.v.: geen opmerkingen.

Verslag gesprek Eric Koster (ministerie VWS) 23/11/2017: geen opmerkingen

Actiepunten 23/11/2017

De statuten worden uitgedeeld waarin het doel van de stichting is omschreven. Dit n.a.v. een actiepunt over doelen en commerciële activiteiten. Over de opmerking in de statuten betreffende uitgifte van cursusmateriaal stellen we dat het NIT geen opleider is, maar de samensteller van het examen. Artikel 2.2. noot 5 geeft hiervan een beschrijving en deze kan dan ook t.z.t. worden verwijderd. Gezien de actualiteit (initiatief VWS) komt er een moment dat de statuten waarschijnlijk aangepast moeten worden. We wachten de ontwikkelingen af zodat veranderingen in 1 sessie doorgevoerd kunnen worden.

Hans Heikoop stelt voor om via het internationale EFFS in gesprek te gaan over Europese samenwerking in stages.

 Verslag gesprek examenkandidaten 28/11/2017

In de vorige bestuursvergadering kwam de vertraging in het doorlopen van stages in zowel het buitenland als in Nederland en in het verrichten van het praktijkexamen voor de kandidaten van de opleiding Thanatopraxie aan de orde. De examencommissie en het bestuur zochten naar oplossingen voor de lichting kandidaten van 2017 en er is toen besloten met hen om de tafel te gaan om de mogelijkheden te bespreken. Dit heeft na diverse interventies geresulteerd in een diploma-uitreiking vandaag voor 5 kandidaten en 1 kandidaat heeft met succes het praktijkexamen vandaag gedaan. Nu resteert nog 1 kandidaat.

Het bestuur blijft zoeken naar oplossingen in stageplaatsen en probeert hierin nieuwe contacten en samenwerkingen te initiëren. De mogelijkheden in Nederland lijken beperkt. Wat opvalt is dat bij elk stagebedrijf een vergoeding per behandeling door de kandidaat moet worden betaald. Dit roept de vraag op of de markt hierin de vrije hand moet worden gegeven.
 

  1. Stand van zaken ministerie VWS/ontwikkelingen dhr. Koster

Het bestuur wacht op een uitnodiging waarin ieder de aandachtspunten in kan brengen en er een onafhankelijke commissie wordt samengesteld om de lijnen verder uit te zetten.

(Nabericht: de uitnodiging van VWS volgt dezelfde dag na de vergadering. Op 25 april wordt een drietal partijen uit de thanatopraxie branche, waaronder het NIT uitgenodigd in Den Haag om in gesprek te gaan over 1) kwaliteit, 2) opleiding, 3) borging en toezicht. Het is bij VWS gebleken dat er een breed draagvlak is om hierin een slag te maken. De deelnemende partijen zijn gevraagd om te beschrijven wat het doel is van deze bijeenkomst en wat daarin de wensen zijn van het NIT op de drie genoemde onderwerpen.)
  

  1. Voorbereiding diploma-uitreiking

De ceremonie wordt doorgenomen.
  

  1. Rondvraag

Geen.
  

  1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.