Samenvatting bestuursvergadering 20 februari 2019

  1. Opening

George opent.

  1. Mededelingen/ingekomen stukken

Geen.

  1. Verslag 28/11/2018

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

  1. Verslag 31/01/2019

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

  1. Terugblik op proces cie. I, II, III en VWS (12/02/2018) en vervolg

Op 12 februari was het NIT samen met Vesalius, de BGNU en de VVAT (Vereniging voor Actieve Thanatopracteurs) aanwezig op een bijeenkomst op het ministerie van VWS. Vorig jaar waren op initiatief van het ministerie twee commissies ingesteld met twee onafhankelijke voorzitters. Commissie I heeft zich ingezet voor het definiëren van eindtermen voor het examen (theoretisch en praktisch) voor thanatopraxie. De uitkomst is een gezamenlijk gedragen en onderschreven document. De tweede stap was de ontwikkeling van een kwaliteitsinstituut door cie. II. Met deze stap wordt richting gegeven aan het verder uitwerken van een gezamenlijk bouwwerk. Ook deze uitkomst is een gezamenlijk gedragen en onderschreven document. Doelstelling is erkenning door overheid en richtlijnen waaraan de branche zich gaat houden. Telkens wordt het belang van professionalisering in de gehele uitvaartbranche uitgesproken.

De werkzaamheden van cie. III zijn inmiddels afgerond en deze heeft vooral bemoeienis met de implementatie van de uitkomsten van de twee andere commissies. Een van de onderwerpen is bijvoorbeeld de samenstelling van een nieuw, onafhankelijk en neutraal, bestuur voor een op te richten nieuwe organisatie, die vervolgens een eigen examencommissie samenstelt.

Conform afspraak in het overleg met VWS pakt het NIT het initiatief tot het voordragen van nieuwe bestuursleden door de diverse partijen op. In een volgende bijeenkomst bij VWS in mei kunnen dan wederom stappen worden gezet.

In de periode dat de nieuwe organisatie nog niet is geconcretiseerd examineert de examencommissie van het NIT volgens de oude normen. De examencommissie is hierover geïnformeerd in deze bestuursvergadering en bestuur en examencommissie wachten de verdere ontwikkelingen af.

    6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.