Samenvatting bestuursvergadering 18 november 2020

1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen/ingekomen stukken

De voorzitter zet een kennismakingsafspraak met de VVAT in gang.

3Verslag 16/09/2020

Geen opmerkingen, de actiepunten worden doorgenomen.

4. Samenwerking met Stivu

We hebben nog geen reactie ontvangen op onze voorgestelde wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst. We sturen een mail ter herinnering met het verzoek op korte termijn te reageren.

4.1 Structuur examencommissie

De examencommissie kan pas worden gevormd zodra de samenwerking met Stivu concreet is. Het is de bedoeling om één afgevaardigde van het NIT hierin te plaatsen.

4.2 Bezwarencommissie

In eerste instantie is dit bedoeld voor het examen. Maar een uitbreiding naar PE-systematiek en certificering is wenselijk. Het bestuur van het NIT stelt de spelregels vast en de bezwarencommissie levert bij vragen een bindende uitspraak. Potentiële kandidaten worden benaderd. Zodra de Stivu de samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend wordt als vervolgstap een klachtenprocedure geformuleerd.

5. Stagebehandelformulier ter vaststelling

Het formulier wordt vastgesteld en blijft dynamisch. Dit formulier kan eventueel ter becommentariëring aan de VVAT worden voorgelegd in de kennismakingsafspraak.

6. PE-systematiek

Het NIT heeft een tweetal documenten voor PE-systematiek ontwikkeld als voorbereiding op een definitieve versie. Het gaat om 1) een omschrijving van permanente educatie, bedoeld als richtlijn voor het bestuur en om 2) een reglement voor gecertificeerde thanatopracteurs. Het hoofdstuk accreditatie moet nog worden geschreven. Het NIT realiseert zich dat in de thanatopraxiebranche weinig veranderingen of ontwikkelingen zijn en dat dit een beperking is voor de aan te bieden vakliteratuur. Er moet vooral worden gekeken naar onderwerpen in de markt, de uitvaartbranche, de wetgeving en de ethiek. Het organiseren van een congres door thanatopracteurs kan overigens ook veel kan opleveren.

7. Status Wet op de Lijkbezorging

Hierover is nog geen nieuws.

8. Rondvraag/w.v.t.t.k.

Geen.