Samenvatting bestuursvergadering 17 februari 2021

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen/ingekomen stukken

Geen.

3. Verslag 18/11/2020

  • Stageformulier is ter becommentariëring naar de VVAT gegaan, we wachten op een reactie.
  • Instellen kascommissie: een onafhankelijk persoon wordt benaderd om de kas en de bankmutaties te controleren.

 

4. Terugkoppeling gesprek VVAT (16 feb)

  • PE-documentatie

Het door NIT ontwikkeld reglement en beschrijving van de PE-puntensystematiek is ter becommentariëring toegezonden aan de VVAT. Reactie volgt binnenkort.

  • Stageplekken

Gezien de moeite die wordt gedaan in het vinden van stageplekken voor thanatopracteurs is geconstateerd dat stage/werkelijke ervaring moet worden opgeknipt in twee delen: 1) in een opleidingstraject met een concreet scholingsonderdeel zoals het opdoen van praktische anatomische kennis op een snijzaal en 2) theorie. Ten aanzien van stageplaatsen wordt duidelijk dat iedereen de deur dichthoudt omdat vooraf niet ingeschat kan worden hoe en of de kandidaat geschikt is. Het vraagt een behoorlijke verantwoording wanneer je een stagiair meeneemt bij een thanatopraxiebehandeling. Het is aan nabestaanden lastig uit te leggen dat een overledene een leerobject is. Een natuurlijke selectie moet ontstaan na het behaalde theorie-examen en vervolgens een cursus op een snijzaal. Een stageplek wordt het daarna niet meer genoemd, maar een vervolgtraject. Opleiders als bijvoorbeeld Docendo moeten op termijn hierbij ook worden betrokken. Eerst moet een werkgroep worden samengesteld die met de bestaande eindtermen een nieuwe werkwijze definieert. De werkgroep bestaat uit leden van het bestuur van de NIT en de VVAT. Het idee is een gestructureerde brainstorm waarin de werkwijze vlot wordt gedefinieerd.

5. NIT-Stivu

  • Definiëren documenten PE-systematiek

Het aanbod van voldoende activiteiten en middelen om punten te verkrijgen is op dit moment nog mager. Er moet een norm worden gesteld. Mogelijk reageren partijen zodra ze horen dat het NIT dit in gang zet. Het te vergaren aantal punten kan jaarlijks opgevoerd worden, waardoor in een eerste jaar een begin wordt gemaakt met minder benodigde punten; een soort overgangsregeling.

  • Examenreglement Stivu 2021

Dit nieuwe examenreglement is binnenkort te vinden op de website van de Stivu.

  • Voordragen lid voor de examencommissie

Voorlopig neemt de voorzitter deze taak vanuit het NIT op zich. De examencommissie wordt verder ingevuld met afgevaardigden vanuit de Stivu.

  • Bezwarencommissie

Het NIT benadert mogelijke kandidaten voor deze commissie. Inmiddels is een persoon benaderd.

6. Status Wol

De tekst van de wetswijziging betreft artikel/lid: 71.4. In de huidige tekst is een separate tekst opgenomen inzake thanatopraxie. We houden deze tegen het licht en onderzoeken wat het NIT gedefinieerd wil zien als een ‘gecontroleerde verzorgingsruimte’, waarin een behandeling plaats mag vinden, waarover de wet spreekt. Waar moet een veilige behandeling aan voldoen? Hierbij wordt gekeken naar materialen, omgeving en professionaliteit van behandelaar. De gevaren moeten worden geïnventariseerd. We zoeken naar een kader waarbinnen dit op een objectieve manier wordt onderzocht. Sinds de vorige wetswijziging is er veel veranderd. We besluiten een reactie/kanttekening te geven op de tekst, en hebben de urgentie om het te breed te onderzoeken en te toetsen. Het NIT vindt overigens dat thanatopracteurs ook naar zichzelf moeten kijken en bewustwording moeten creëren met betrekking tot een veilige werkwijze.

Besluit: we laten de tekst deels voor wat het is en onderzoeken eerst het begrip gecontroleerd. Daarnaast doen we een tekstvoorstel inzake de professionaliteit in deze beroepsgroep: ‘De bewerking, inclusief invasieve handeling, wordt uitgevoerd door een gecertificeerde en beroepsgeregistreerde professional.’

7. Rondvraag/w.v.t.t.k.

Geen.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.