Samenvatting bestuursvergadering 16 september 2020

1.Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen/ingekomen stukken

Geen.

3. Verslag 14/05/2020

  • Geen opmerkingen. Actiepunten worden doorgenomen en afgevinkt.
  • Een nieuw stagebehandelformulier wordt ontwikkeld en in de volgende vergadering besproken.

 

4. Terugblik examens – opheffen examencommissie

  • Op 3 september heeft de examencommissie het theoretisch examen bij zes kandidaten afgenomen, waarvan er vandaag twee het praktisch examen succesvol hebben afgerond. De overige vier ondervinden problemen met het vinden van een stageplek en kunnen om die reden nog geen praktijkexamen aanvragen. Zij worden ‘meegenomen’ in de overdracht naar de Stivu. De kandidaten hebben aangegeven dat het moeilijk is een stageplek te vinden, zowel in het buitenland als in Nederland. Deze problematiek wordt gecommuniceerd aan de VVAT zodat deze vereniging een oproep kan doen aan de opleidende thanatopracteurs om hierin mogelijke kansen te bieden voor toekomstige thanatopracteurs.
  • De aanwezige leden van de examencommissie, Peter O. Gerrits en Rens de Peijper, worden door het bestuur bedankt voor hun jarenlange inzet voor het NIT en voor de voorbereidingen van de nieuwe situatie in de overgang naar de Stivu. Vandaag vond het praktijkexamen in oude stijl plaats, dat binnenkort door de aangegane samenwerking met Stivu in een nieuw jasje wordt vormgegeven. Daarmee is de examencommissie van het NIT opgeheven.

 

5. Samenwerking met Stivu

  • Voorbereidende besprekingen zijn in gang gezet en hebben inmiddels plaatsgevonden. Een samenwerkingsovereenkomst inzake examinering en PE-puntensystematiek tussen NIT en Stivu ligt bij beide partijen voor ter ondertekening.
  • De structuur van de examencommissie wijzigt. Samen met de Stivu wordt een nieuwe commissie gevormd en wordt voor het inhoudelijk deel t.z.t. iemand vanuit het NIT voorgedragen.
  • PE-puntensystematiek: het NIT draagt verantwoordelijkheid voor acties en onderwerpen waarop punten toegekend worden. Het bestuur inventariseert dit en maakt een besluit in de toekenning van punten. De Stivu kijkt vervolgens naar de wijze van toetsing en hoe dit bijgehouden wordt.
  • Het is nodig dat het NIT een bezwarencommissie optuigt waarop een beroep wordt gedaan wanneer er een meningsverschil ontstaat over iets inhoudelijks of over de toekenning van punten.

 

 6. Overdracht van oud naar nieuw bestuur

Het bestuur spreekt een woord van dank en waardering aan Hans Heikoop en George Maat. Hans heeft de meeste ‘dienstjaren’ bij het NIT. In een vooruitziende blik richtte hij ooit het NIT mede op. Door zijn enorme netwerk is het ook gelukt om George aan boord van dit bestuur te krijgen. George wordt door het bestuur gezien als gezaghebbend, wijs en verbindend. De overdracht van het voorzitterschap aan Gert-Jan Kleinrensink volgt daarop. De nieuwe voorzitter werkt zich in en zal wanneer nodig ruggenspraak houden met de oud-bestuursleden om zo te ervaren hoe de politieke lijnen lopen. Hij hoopt dat de samenwerking met de Stivu vruchten afwerpt, zodat de nieuwe fase efficiënt wordt en het ‘nalatenschap’ van de beide vertrekkende bestuursleden goed voortgezet wordt.

 

7. Beleid registratie thanatopraxiebehandeling

Zodra de PE-puntensystematiek in gang gezet wordt, vraagt dit ook om aanpassingen in het systeem van registratie van behandelingen. Als dit vorm gekregen heeft wordt de geanonimiseerde registratie opnieuw leven ingeblazen. Vooralsnog gaat de registratie van behandelingen op de bekende wijze door.

 

8. Persbericht

Een persbericht over de bestuurswisseling wordt binnenkort verspreid.

 

9. Rondvraag

Geen.

 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.