Samenvatting bestuursvergadering 16 september 2015

1. Opening en kennismaking mw. J. Brouwers-Verstappen
George Maat verwelkomt in het bijzonder mw. Joyce Brouwers-Verstappen van het Ministerie van VWS. Zij is beleidsmedewerker bij de Directie Publieke Gezondheid, afdeling Ethiek en Financieel beleid. Ze is uitgenodigd om af te tasten hoe het Ministerie van VWS ondersteuning kan bieden voor de branche m.b.t. regulering op het gebied van registratie, normering en kwaliteit. Aan haar is uitgelegd dat ook contacten zijn gelegd met het Ministerie van I&M om de regelgeving op het gebruik van biociden in de branche bekend te maken. Zij bekijkt de mogelijkheden en gaat daarvoor ook in gesprek met het ander genoemde ministerie. Het NIT gaat over dit onderwerp ook in gesprek met Vesalius. In de volgende vergadering wordt wederom ruimte voor mw. Brouwers gereserveerd.

2. Mededelingen/ingekomen stukken  
Uitnodiging symposium Zorg Diensten Groep in het kader van 25-jarig jubileum.

3. (Mondeling) Verslag vergadering 3 juni 2015/actiepunten
Er is geen verslag gemaakt en met name het oriënterend gesprek met Chantal Wilthagen over de voorstellen van de werkgroep was aan de orde.

4. Verslag gesprek Peter O. Gerrits t.a.v. opleidingen Docendo en Vesalius
Het doel is dat een gesprek wordt geënsceneerd om de exameneisen bij elkaar te brengen en Peter Gerrits is bereid dat mede op zich te nemen.

5. Evaluatie symposium

    • Het symposium was succesvol, goed georganiseerd, goede opkomst, met ook mensen van Vesalius.
    • Duidelijk werd dat iedereen is overvallen met de regelgeving van de chemicaliën, waar we aan gehouden zijn. Per 1 januari a.s. gaat de regulering in (en dus ook de handhaving!).
    • Rian Willems stelt voor om het symposium een andere naam te geven. We overdenken dit.
    • De leveranciers had iets meer podium geboden kunnen worden.

 

6. Werkgroep/NIT 2.0
Het bestuur is ingenomen met de duidelijke scheiding in taken en verantwoordelijkheden. De opsomming volgt na goedkeuring van de werkgroep.

7. Website (gebruik en functies)
Recentelijk waren er problemen met binnenkomende mails, die niet zichtbaar waren voor het bestuur. Inmiddels is dit opgelost en er heeft een gesprek plaatsgevonden met de host over de beveiliging, die verbeteringen heeft aangebracht.

8. Kwaliteit/norm (aantal behandelingen per jaar t.a.v. behoud registratie NIT)
N.a.v. mail van mw. v.d. Geest van ZDG met de vraag over het aantal uit te voeren behandelingen om de NIT registratie te behouden laten we haar weten dat het NIT geen norm heeft, er is nu nog geen bijscholing. Maar dit is reeds lange tijd een onderwerp van bespreking en de hoop leeft dat met een nieuwe vertegenwoordiger van het Ministerie van VWS dit structuur gaat krijgen. Het niveau van het examen moet worden bepaald en onderdeel worden van het systeem. Dit is enkel af te dwingen met ruggesteun van het ministerie.

9. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Geen