Samenvatting bestuursvergadering 16 november 2022

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen/ingekomen stukken

Via de mail is een vraag binnengekomen van een buitenlandse thanatopracteur over het werken en opleiden in Nederland in deze branche. We gaan in gesprek om werkervaring en kennis af te tasten en om zo in te schatten of een examen in het Engels kan/moet worden afgenomen.

In het kader van benodigde en te doceren kennis wordt een handleiding geschreven voor de opleiders die scholing/studie aanbieden voor het thanatopraxievak. Met de vastgelegde examentermen en de doelstellingen wordt op deze wijze duidelijkheid gegeven. Momenteel wordt de examendatabase geactualiseerd.

Verslagen en actiepunten 21 september 2022

Geen opmerkingen.

PE/opleidingen.

Van een aantal opleiders hebben we scholing-/studieonderwerpen ontvangen. Dit is doorgestuurd aan de Stivu met het verzoek om aan te geven hoeveel punten worden toegekend (voor het PE-puntensysteem). We wachten op feedback van de Stivu.

Status Wol

Het doorvoeren van wetswijzigingen in de Wet op de lijkbezorging is uitgesteld naar op zijn vroegst april 2024.

Voorstel vergaderdata 2023

De vergaderdata voor 2023 zijn vastgelegd en we besluiten ook in 2023 weer een symposium te organiseren. We denken na over het thema (vorige keer was veiligheid). Datumvoorstel volgt.

Rondvraag

Geen.