Samenvatting bestuursvergadering 16 mei 2018

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen/ingekomen stukken
Geen

Verslag 21/02/2018
Wordt ongewijzigd vastgesteld.

Financieel verslag 2017
Het financieel verslag over 2017 wordt conform vastgesteld. Verlening decharge wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.

Stand van zaken ministerie VWS/instellen commissies
Op 25 april vond in Den Haag een startoverleg op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid (Publieke Gezondheid) plaats. Hierbij waren drie partijen uitgenodigd: Vesalius, BGNU en NIT.

Het doel dat in voorgesprekken met deze partijen is besproken, is een slag te maken in
1) een kwaliteitstandaard thanatopraxie
2) een breed gedragen passende en vereiste opleiding
3) borging en toezicht.

De bijeenkomst is vooral bedoeld om informatie op te halen en niet om al uit te werken. Dat gebeurt in een vervolgtraject per onderwerp met een werkgroep. De hoofdlijnen die in dit startoverleg werden uitgediept zijn: 1) Kwaliteit, 2) Opleiden –  registratie – her-/bijscholen – hercertificeren – uniformiteit, 3) Rouwbelang, 4) Klantbelang (klachteninstituut/medische missers/problemen)
Uitgesproken werd dat het uitwerken van eindtermen en kwaliteitseisen als basis kunnen dienen voor een goede opdracht voor een commissie of denktank.
 
Wat is daarvoor nodig:
1) Normenkader
Er kan gekeken worden naar wat gangbaar is, ook buiten Nederland, en naar wat voor de Nederlandse situatie het meest adequaat is. Partijen moeten hier overeenstemming over hebben.
2) Kwaliteitskader
Hier hangt het normenkader in. Ook een termijn van evaluatie van het normenkader moet worden vastgelegd. Dat is nodig omdat sentiment en techniek verandert. Het vertrouwen in de sector is belangrijk, evenals de integriteit. Als de branche gecertificeerd is, wil zij met partijen in zee die ook gecertificeerd zijn. Zo ontstaat door marktselectie vanzelf een groep hoogwaardige en actieve thanatopracteurs. In het verlengde hiervan kan gedacht worden aan een keurmerk.
3) Borgingssyteem
En een systeem van het bewaken daarvan. De borging van kwaliteit zit in wat er afgesproken gaat worden over opleiding/registreren/bij- en nascholing/herregistreren.
4) Register
De vraag rijst hoe dat georganiseerd moet worden, wie houdt dat bij en wat de functie is van het register in het kwaliteitssysteem. Hierbij moet ook gekeken worden naar haalbaarheid en betaalbaarheid. Het is belangrijk te weten wat de overheid/VWS wil.
5) Veiligheid
Het punt veiligheid t.a.v. het werken met niet toegelaten stoffen wordt ingebracht en de vraag hoe de branche hiermee om moet gaan. Tot nu wordt er gedoogd en is er geen regulering.
 
Opleidingen en examinering
Zowel in binnen- als buitenland worden diverse opleidingen gegeven en de enige controle op vakbekwaamheid is de toets op resultaat. De wens tot één landelijk examen wordt uitgesproken en vraagt om uniformering van eindtermen van het onderwijs, zowel theoretisch als praktisch. Daartoe wordt een commissie (1) samengesteld. Een andere commissie (2) gaat zich buigen over normen/kader/kwaliteit/toegankelijkheid/controleerbaarheid en gaat minder op de inhoud in maar meer op de structuur van de branche. De drie partijen zullen namen van onafhankelijke personen aandragen voor deelname aan deze tweede commissie. Ter coördinatie van dit project wordt in overeenstemming met de aanwezigen prof. dr.  George Maat eigenaar van dit project. In de volgende bijeenkomst op 4 oktober 2018 bij VWS Den Haag komen beide commissies met een voorstel.

Uitnodiging HQ voor thanatopraxie behandeling op thuislocatie
De bestuursleden gaan in op de uitnodiging van HQ voor het bijwonen van een thanatopraxie behandeling op een thuislocatie.

Praktijkstages buitenland (EFFS)
Het bestuur is in gesprek met EFFS omdat het moeilijk is om praktijkstageplekken te vinden.

Samenwerking Belgisch Instituut voor Thanatopraxie
Een mogelijke samenwerking met de Belgische collega’s is nu niet opportuun. Pas als in ons land de rijen zijn gesloten en er een goede structuur staat heeft dit zin.

Rondvraag
Verslag wordt gedaan van een overleg met HQ waarin is meegedeeld dat diverse thanatopracteurs voorbereidingen treffen om te komen tot de oprichting van een beroepsvereniging van actieve thanatopracteurs (VVAT) . Op 1 juni a.s. zal deze vereniging officieel worden gepresenteerd in het uitvaartmuseum tot Zover te Amsterdam. Het NIT juicht deze ontwikkeling van harte toe en ziet het belang van scherp contact, open communicatie/informatieuitwisseling en de expertise van een VVAT lid in de VWS-eindtermengroep.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.