Samenvatting bestuursvergadering 16 februari 2022

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen/ingekomen stukken

Ingekomen stuk: van KvK een bevestiging van de ubo-inschrijving.

3. Verslagen en actiepunten 17 november 2021

Verslagen: geen opmerkingen.

Actiepunten:

  • We werken aan de thanatopraxie-examendatabase. Nieuwe vragen op gebied van ethiek, omgang met nabestaanden, veiligheid en casussen worden toegevoegd.
  • ‘Wat te doen bij een prikaccident’, komt ter sprake: de algemene werkwijze is het leggen van contact met de GGD, die een protocol in werking stelt. Het onderwerp moet worden opgenomen in het veiligheidsreglement.

4. PE-reglement en invulling/toekenning punten

4.1 Vaststellen PE-reglement en -beschrijving

De documenten zijn vastgesteld in de vergadering en worden ter verdere becommentariëring naar de Stivu gezonden. We plannen een gesprek met de VVAT om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden voor het verkrijgen van punten, dat later wordt beoordeeld door de examencommissie.

Op het symposium op 22 april zullen we dit onderwerp verder toelichten en uitdiepen.

5. Samenwerking met Stivu

5.1 Examen

Terugblikkend op het examen realiseren we ons dat er naast het regulier examen voor nieuwe thanatopracteurs ook behoefte is een aan examen voor zij-instromers. Dit wordt uitgewerkt.  

5.2 Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking plannen we in het programma op de symposiumdag.

6. Wet op de Lijkbezorging

We houden contact met het ministerie van BZK om geïnformeerd te blijven over de Wol.

7. Veiligheid

Afzuiging en meetbare concentraten van formaldehyde tijdens een behandeling is een belangrijk aandachtspunt in veiligheid. Het is nodig om de criteria, juridische en wettelijke kaders voor veilig werken in thanatopraxie te weten. Veiligheid beperkt zich niet tot dit ene aspect (vloeistof/gas) maar is veel breder. Veiligheid kan worden opgesplitst in meerdere categorieën: de thanatopracteur, de omgeving/ruimte, andere aanwezigen en materialen. De kennis is nog altijd beknopt, het NIT doet geen research. Om te weten wat er leeft op dit vlak heeft het NIT een enquête rondgestuurd. De uitslagen worden geanalyseerd en getoond op het symposium.

8. Minisymposium 22 april

Het programma wordt aangevuld en aangepast. Een volgende brainstorm wordt gepland.

9. Rondvraag/w.v.t.t.k.

Jaarcijfers worden voor de volgende vergadering geagendeerd.

10. Sluiting

De voorzitter bedankt ieder voor de inbreng.