Samenvatting bestuursvergadering 15 september 2021

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen/ingekomen stukken

Geen.

Uitkomsten overleg 15 september 2021 met VVAT

PE-puntensystematiek

In de toekomst zal de overheid dit de branche opleggen en het NIT wil de beroepsgroep daarin graag ondersteunen. Wanneer het PE-puntentraject wordt ingezet is nog niet bekend. Wel is met de VVAT besproken dat het aanbod en de invulling van de cursussen haalbaar en niet te ingewikkeld moet zijn. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld intervisiedagen. Dit heeft bovendien zowel een lerend als een sociaal aspect.

Verdieping: verder is gesproken over de wens van de branche tot verdieping in anatomie en fysiologie. Dit onderwerp wordt nader uitgewerkt. Om deze zaken met de beroepsgroep te bespreken werd het voorstel gedaan om een mini-symposium in het voorjaar 2022 te organiseren.  

Stage

In een eerder overleg kwam ter sprake dat in veel gevallen de thanatopracteurs niet zelf een stage kunnen verzorgen om mensen op te leiden. Door te werken op de verschillende locaties en omstandigheden is het vaak niet wenselijk een stagiair te laten oefenen. Misschien zijn er mogelijkheden in het opleiden van toekomstige thanatopracteurs in een medisch centrum, in de vorm van een getrapte vaardigheidstoets met een praktijkles in een medisch centrum en vervolgens een stage bij een van de thanatopracteurs. Jarenlang is ten aanzien van praktijkvaardigheid gekozen voor het buitenland. Om diverse redenen, zoals capaciteit of corona, was dit niet meer mogelijk en in Nederland lukte dit ook niet. Ook dit punt wordt verder uitgewerkt.

Behandelgegevens

Het verstrekken van behandelgegevens via het formulier van het NIT voor statistische doeleinden moet niet herleidbaar zijn naar een individu. De gegevens die mogen worden verstrekt, zijn:

  • m/v
  • locatie van behandeling
  • (geschatte) leeftijd

Toestemmingsformulier

Het toestemmingsformulier komt aan de orde. Het NIT vindt het van belang en ook vanuit juridisch aspect dat dit wordt ingevuld door de familie na het verzoek tot balseming.

Stageformulier

Dit formulier wordt ook aangepast met niet naar personen herleidbare informatie.

NIT-Stivu

De PE-documenten kunnen na de input van de VVAT worden gedefinieerd.

Het examenreglement van de Stivu is met de opmerkingen van het NIT geaccordeerd.

De overige acties met Stivu worden verder opgepakt en afgehandeld.

Status Wol

Een contact met het ministerie van BZK heeft inmiddels plaatsgevonden. Het NIT heeft daarin kunnen uitleggen waarom regelgeving voor thanatopraxie van belang is. Eind september wordt opnieuw contact gelegd om te horen wat de status is. Het NIT blijft zich inzetten voor de belangen van de thanatopracteurs.

Rondvraag/w.v.t.t.k.

Geen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.