Samenvatting bestuursvergadering 15 mei 2020

1. Opening
De voorzitter opent.

2. Mededelingen/ingekomen stukken
Geen.

3. Verslag 13/02/2020
Geen opmerkingen.

4. Samenwerking met Stivu
In het outsourcen van examens en het borgen van een PE-systematiek heeft het NIT de keuze gemaakt voor de Stivu. De zomerperiode wordt gebruikt om de operationele zaken over te dragen, zodat per september van dit jaar de taken en verantwoordelijkheden bij de Stivu liggen. De examens van dit jaar worden nog afgerond volgens het oude systeem. Hoe de structuur van de examens en de PE-systematiek er na de zomer uit gaat zien is nog onbekend. De komende periode volgen hierin eerst aftastende gesprekken met de Stivu.

5. Examens 2020
Door de coronacrisis heeft de opleiding tot thanatopracteur vertraging opgelopen en wordt geprobeerd na de afronding van de opleiding een examendatum vast te stellen.

6. Opvolging secretaris/melding kvk bestuurswijzigingen in het kader van vertrekkende bestuursleden
De voorzittersvacature wordt vanaf 16 september ingevuld door Gert-Jan Kleinrensink. Naast George Maat (voorzitter) vertrekt ook Hans Heikoop (secretaris) per die datum. Met Evert de Niet (penningmeester) en het nieuw aangetrokken bestuurslid Niels Schermel blijft het bestuur 3-hoofdig. De ambtelijk secretaris is voorlopig aangewezen voor de taken die voortvloeien uit de rol van de secretaris.

7. Invulling afscheid bestuursleden NIT 16 september
Over een afscheid van vertrekkende bestuursleden wordt nagedacht.

8. PFAS – natuurbegraafplaatsen
Dit punt was ingebracht vanwege een vraag over een natuurbegraafplaats waar een gebalsemd lichaam niet begraven mocht worden. Dit kan overigens eveneens gelden voor mensen die chemotherapie/bestraling hebben gehad. Wat is de houding van het NIT hierin? Het is een vraagstuk dat ook door het ministerie van VWS nog enigszins wordt afgehouden. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij begrafenisondernemers/-beheerders.

9. Verschil thanatopraxie en balseming bij repatriëring
Het is nodig om een document te produceren die het verschil verduidelijkt tussen thanatopraxie en balseming bij repatriëring. Inmiddels is namelijk de term balseming ook in gebruik geraakt voor thanatopraxie en dat is niet correct. Binnenkort volgt een memo met uitleg over beide vormen en wordt dit geplaatst op de website.

10. Rondvraag/wvttk
Geen.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.