Samenvatting bestuursvergadering 13 februari 2020

1. Opening
De voorzitter opent en heet in het bijzonder Gert-Jan Kleinrensink welkom, die voor de eerste keer aanschuift in de bestuursvergadering. Er volgt een korte voorstelronde van de bestuursleden.

2. Mededelingen/ingekomen stukken
Geen.

3. Verslag 28/10/2019
Geen opmerkingen.
Actiepunten:
• Op 16 september nemen de bestuursleden George Maat en Hans Heikoop afscheid en het bestuur neemt de tijd om na te denken over opvolging. Er staat geen grote druk op omdat er sowieso drie bestuursleden overblijven. Mogelijk geeft een nader besluit over het outsourcen van examineringen een nieuwe wending aan de vacature-invulling.
• De PFAS discussie speelt ook een rol in de uitvaartzorg. Uiteindelijk moet de uitvaartverzorger instemmen met de bestemming van de overledene en de randvoorwaarden weten. Dit zijn zaken die uitvaartverzorger en begraafplaats/crematorium aangaan. Het NIT moet zijn positie in dit gesprek goed bepalen. Er is een ministeriële commissie ingesteld voor deze problematiek. Overigens, formaline wordt op natuurlijke wijze afgebroken i.t.t. stoffen toegepast bij chemo-kuren of staling door achterblijvende radioactieve insluitsels. Verder is regelgeving ook plaatsgebonden. Het is wachten op een landelijke regeling. Is de thanatopracteur verantwoordelijk voor vervuiling wanneer hij toegelaten stoffen gebruikt in een juiste omgeving? De uitvaartverzorger bepaalt zelf of hij het stoffelijk overschot accepteert. We houden dit onderwerp op de agenda.
• Repatriëring is ook een onderwerp dat aandacht vraagt. In de volgende vergadering wordt een concepttekst besproken voor plaatsing op de website.

4. Verslag NAVU-NIT 28/10/2019
Geen opmerkingen.

5. Verslag examencommissie 28/10/2019
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van dit verslag:
Eind april vindt een theoretisch vakexamen thanatopraxie plaats.
Afhankelijk van de besluiten over het outsourcen van examineringen en de PE-punten-registratie bij een externe partij wordt de commissie anders/opnieuw ingevuld. Dit kan ingekleed worden zodra duidelijk is hoe de examenstructuur wordt ingericht. Dan ontstaat een nieuwe situatie en vraagt dit mogelijk om vernieuwing. Kennis uit de praktijk evenals van de wetenschappelijke achtergrond blijft gewenst. Voor deze beide factoren zou de examencommissie uit minimaal twee leden moeten bestaan.

6. Bespreken offertes
Het NIT heeft een oriënterend gesprek gevoerd met de STIVU en de NaVU omdat de afweging wordt gemaakt om de examenstructuur bij een andere organisatie onder te brengen of anders dit in eigen beheer te blijven doen. Een van deze organisaties zou mogelijk een rol kunnen spelen bij het uit handen nemen van het examineren en het borgen van een permanente educatie.
Beide partijen hebben vervolgens een offerte ingestuurd waarin nog enkele onduidelijkheden zitten, zodat een tweede gesprek wenselijk is. Wel staat vast dat het NIT dit deel van de activiteiten niet meer in eigen beheer gaat doen. De afspraken worden gepland.

7. Financiën – exploitatierekening en balans 2019
De penningmeester geeft een toelichting en hem wordt decharge verleend.

8. Rondvraag
Geen.

9. Sluiting
De voorzitter sluit af.