Samenvatting bestuursvergadering 11 mei 2022

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen/ingekomen stukken

De SKU zocht contact over diverse onderwerpen zoals erkenning, registratie, vakbekwaamheid, PE-punten en buikpuncties. Het bestuur heeft de werkwijze binnen het NIT toegelicht en aangegeven dat thanatopraxie nog altijd een vrij beroep is. In gesprekken met de overheid is vaak aangegeven dat het NIT dat wil verankeren/borgen. Toetsing is nodig. De SKU initieert een vervolggesprek.

Docendo heeft ook contact gezocht. Er dienen zich nieuwe cursisten aan. Het NIT wacht met het oog op de ontwikkeling van de PE-puntensystematiek het aanbod van opleiders af.  

Verslagen en actiepunten 16 februari 2022

Geen opmerkingen.

Terugblik symposium

Het was fijn dat er zoveel mensen aanwezig waren op het symposium en het grote respons op de enquête ‘veilig werken’. Er is draagvlak gebleken voor de verdergaande professionalisering van het vak. Het NIT was onder de indruk van de presentatie van de sprekers. Het bleek een aaneengesloten en elkaar aanvullende serie van presentaties. Geleidelijk sluit het net rondom regelgeving en wettelijk kader. Dat is de richting die het NIT graag op gaat. Het bestuur brengt in de zomer in kaart welke vervolgstappen voor PE-puntensystematiek en accreditatie nu moeten worden gezet. Tijdens het symposium werd het ontbreken van een klachtencommissie genoemd. Dit pakt het bestuur op.

PE-reglement en invulling/toekenning punten

Het NIT besluit dat in drie jaar 60 punten moeten worden behaald, per jaar dus 20. Dit wordt gerelateerd aan de ingezette uren. Een vervolgstap is o.a. het benaderen van opleiders. Tijdens het symposium is het belang van intervisiebijeenkomsten benadrukt. Dit kan de VVAT oppakken, maar evengoed ook andere vakgenoten. De verenigde thanatopracteurs komen van oorsprong bijeen om de onderlinge communicatie te vereenvoudigen en de saamhorigheid te versterken.

Samenwerking met Stivu

Gesprek met de Stivu over de nadere invulling van de PE-puntensystematiek volgt. De behaalde PE-punten op de symposium dag worden toegestuurd aan de Stivu.

Status Wol

Dit onderwerp komt op de volgende agenda.

Rondvraag/w.v.t.t.k.

Jaarcijfers worden voor de volgende vergadering geagendeerd.

Sluiting

De voorzitter bedankt ieder voor de inbreng.