Samenvatting bestuursvergadering 10 mei 2017

 1. Opening

Wegens afwezigheid van de voorzitter opent Evert de Niet de vergadering. Hij wenst onze voorzitter beterschap en hoopt dat deze zijn werkzaamheden weer snel op kan pakken.

 1. Verslag en actiepunten vergadering 1 februari 2017

Verslag: Redactioneel en inhoudelijk: geen opmerkingen
Actiepunten: Afgehandeld

 1. Mededelingen/ingekomen stukken

Door een functiewijziging van Rian Willems bij Dela stopt haar rol in het NIT bestuur. De samenstelling van het bestuur wordt nog eens tegen het licht gehouden en de statuten geven weer dat het bestuur uit ten minste 3 personen moet bestaan. Het bestuur besluit om met de overblijvende bestuursleden (voorlopig door te gaan, mede gezien de dossiers die met de wetgever worden besproken.

 1. Verslag bespreking 8 maart 2017

In dit overleg waren vertegenwoordigd: bestuur en examencommissie NIT, samenwerkende thanatopracteurs, opleider thanatopraxie en coördinator opleiding Docendo.

Bespreekpunten:

 • De inspanningen van het NIT t.a.v. het Ministerie van VWS (t.a.v. gezondheidsrisico’s/biociden) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (t.a.v. veranderingen in de Wet op de Lijkbezorging).
 • Na- en bijscholing in de vorm van PE-punten is gewenst. Dit is ook telkens aan Vesalius gecommuniceerd en wordt bij VWS aangestipt.
 • Het belang van toetsen van kwaliteit in het kader van de ooit ondertekende gedragscode. Dit vraagt om regelgeving vanuit de overheid en wordt ook bij VWS onder de aandacht gebracht.
 • Verzoek aan de examencommissie om aandacht voor vloeistoffen tijdens de opleiding, zodat dit op termijn (nog niet dit jaar) ook in examenvragen kan worden verwerkt.
 • Afstemming van de huidige training/theorie met het examen.
 • Expert meeting die vanuit de samenwerkende thanatopracteurs wordt georganiseerd.

 

 1. Mail van Rens de Peijper, thanatopracteur

Hierin informeert hij naar diverse veiligheidseisen, die niet op de website staan. Het bestuur vraagt deze bij hem op om deze vooraf aan publicatie door professionals te laten beoordelen. Vervolgens formuleert het NIT de criteria en biedt ze hiermee tevens leveranciers spelregels aan.

 1. Mail van Heleen Nelisse, zorgmanager ZDG (Zorg Diensten Groep)

Hierin informeert zij naar de resultaten van de vergaderonderwerpen die op 8 maart 2017 zijn besproken (agendapunt 4). NIT heeft al met haar gesproken over bijscholing en de expert meeting. Haar vragen hebben er overigens toe geleid dat niet alleen de ingeschreven thanatopracteurs de mails vanuit het NIT ontvangen, maar ook vanaf nu de werkgevers. Als de overheid duidelijkheid verschaft over het definiëren van examentermen en –eisen dan kan het NIT dit formaliseren. Het NIT vraagt de examencommissie om een aantal korte beschrijvingen te geven voor mogelijke modules voor het verkrijgen van PE-punten (Permanente Educatie).

 1. Rondvraag

Het scharen van de thanatopraxie onder het keurmerk van de SKU (Stichting Keurmerk Uitvaartzorg) is gewenst en er wordt aan gewerkt om dit te bewerkstelligen. Hierdoor wordt het vak thanatopraxie in een breder kader gezien en biedt het ook kansen om met andere stakeholders in het vakgebied te sparren.

 1. Sluiting

Evert de Niet sluit de vergadering