Samenvatting bestuursvergadering 1 februari 2017

1. Opening
George opent.

2. Verslag en actiepunten vergadering 14 september 2016
Er zijn voldoende aanmeldingen waardoor binnenkort de opleiding voor thanatopracteur weer wordt gestart.

3. Verslag bespreking Ministeries BiZa en VWS, 19 december 2016
Het NIT heeft op 19 december een gesprek gehad met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van VWS. De aanleiding en het doel van de bijeenkomst was te kijken naar aanpassingen op de Wet op de Lijkbezorging die sinds een ruim aantal jaren niet meer is gewijzigd terwijl er veel ontwikkelingen zijn in de uitvaartzorg. Het NIT heeft het gezondheidsrisico bij thanatopraxiebehandelingen, het beleid en de handhaving op gebruik van biociden onder de aandacht gebracht.
Als vervolg op de bespreking koppelen de ministeries in het voorjaar terug. Er wordt dan een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken partijen die ze bezocht hebben en het NIT verwacht dat dan duidelijk wordt wat de perceptie is t.a.v. veranderingen op de Wet op de Lijkbezorging.

4. Verslag bespreking Vesalius, december 2016
In deze bijeenkomst heeft het NIT aangestuurd op de gezamenlijkheid in opleiding en vooral te kijken vanuit de positie van de klant. Het doel voor thanatopraxie moet immers een positief resultaat zijn dat wordt geleverd door goed opgeleide mensen op een goed niveau.

5. Nascholing en keurmerk
Het NIT tast de behoefte en noodzaak tot nascholing en keurmerk af. Door de veranderingen in de branche (het vak uitvaartzorg verandert in een hoog tempo evenals de postmortale zorg) en meer betrokkenheid van nabestaanden wijzigt het klassieke beroep van de uitvaartverzorger en zo ook dat van de thanatopracteur. Dit vraagt niet alleen om adequate opleiding maar ook om nascholing. Dit wordt verder uitgewerkt. Gedacht wordt aan het behalen van PE-punten voor modules als:
• een praktijkinvulling op het gebied van uitname van artefacten
• het verdiepen van kennis op het gebied van biociden/formaline
• communicatietrainingen

6. Ontwikkelingen voormalige werkgroep
De organisatie door de voormalige werkgroep van een symposium is nog niet van de grond gekomen. Wel hebben zij contacten gelegd met diverse thanatopracteurs. De werkgroep gaat werken aan een nieuwe website en de oprichting van een vereniging.

7. Rondvraag
De kosten van het ingeschreven staan in het register worden genoemd en op de website vermeld.

9. Sluiting
George sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 10 mei.